Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU STERYDY.NET.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
3. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedawcy.
5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest we wszystkie dni tygodnia przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na sklepie.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
a) system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej;
b) odpowiednią przeglądarkę internetową.
d) Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
e) Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

§3. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawca – rozumie się przez to SterydyOnline.com
b) Sklepie Internetowym lub Sklepie lub Stronie Internetowej – rozumie się przez to niniejszy Sklep Internetowy;
c) Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Sprzedawcy;
d) Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą na składanie zamówień, wybieranie produktów i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie innych danych potrzebnych do realizacji zamówienia;
e) Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną;
f) Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
g) Zarejestrowanym Użytkowniku – rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;
h) Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;
i) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
k) Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
2. Rejestracji dokonuje się podając:
a) imię i nazwisko;
b) ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia;
c) adres poczty elektronicznej
d) numer telefonu,
e) a także wybierając login i hasło.
3. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.
4. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
5. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
6. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
7. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

§5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia można składać z dowolnego kraju, jednakże w niektórych krajach wyłączona jest możliwość płatności za pobraniem.
3. Zamówienie można składać również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Sklepie Internetowym.
5. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
6. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.
7. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

 

§6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także – w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry – należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zamówienia złożone po godz. 15, a także w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
4. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.
5. Zamówiony towar dostarczają przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.